Vad är AEDP?

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) har utvecklats av Dr Diana Fosha, författare till boken The Transforming Power of Affect (Basic Books, 2000). AEDP har sina rötter i och bygger på bland annat anknytningsteori, affektiv neurovetenskap, kroppsorienterade inriktingar och transformationsteorier.  Ett sätt att beskriva AEDP:s ”ethos” eller förhållningssätt  är:  ”Vi försöker hjälpa våra patienter att stärka de sidor eller delar som en gång brast eller skadades. I arbete med traumat, förlusten eller den smärtsamma konsekvensen av begränsningar i mänskliga relationer fokuseras inte bara på att stärka eller hela det som skadats utan också på att upptäcka och stärka det som aldrig brast, det som alltid varit starkt och som trots allt överlevde och stod emot.

Kriser och lidande förser oss med möjligheter att uppväcka inre resurser utöver det vanliga, sådana som annars slumrar, okända och orörda. I sin terapeutiska inriktning syftar AEDP till att göra det mesta möjliga av dessa förutsättningar för helande och förändring. Nyckeln till den här erfarenhetsbaserade modellen är etablerandet av den trygga terapeutiska relationen; att skapa en trygg bas för utforskande.

Genom att processa svåra emotionella och relationella erfarenheter på djupet främjar AEDP-terapeuten att nya helande erfarenheter får växa fram och får fäste hos patienten.

AEDP utgår från helande (- är inte baserad på psykopatologi)
Människan formas av en djup längtan efter att bli sedd, känd och igenkänd av andra. Alla människor delar det fundamentala behovet av att relatera. När vi känner oss trygga sänker vi vår försvarsgard och när den garden är nere, aktiveras den inneboende förmågan till växande, utveckling och helande.

Målet med AEDP är att frigöra den inneboende förmågan till läkning som vi är disponerade för från livets början, att följa de positiva markörer som hjälper oss att uppmärksamma de naturligt förekommande adaptiva förändringarna och kunna dra nytta av deras helande potential – och att allt detta kan ske inom den terapeutiska relationen.

Grundstenar i AEDP är förändring (transformation) och positiva adaptiva affekter (core affects)
Den kroppsligt emotionella erfarenheten av  s k core affects, här och nu i patient-terapeutrelationen, är den centrala förändringsfaktorn i AEDP. Vi är biologiskt förberedda för adaptiva erfarenheter som ”core affects”. När de aktiveras och följs steg för steg av terapeuten och blir genomarbetade till fulländning i terapirelationen, öppnar de tillgången till inre resurser och aktiverar helande motståndskraft och återhämtning. Erfarenheten av självets förändring (transformation) – särskilt i en helande relation- påverkar den affektiva förändringsprocessen.

AEDP- terapeuten skapar de nödvändiga förutsättningarna för  s k ”transformance”
AEDP terapeuten underlättar och samskapar en patient-terapeutrelation som bygger på trygg anknytning. En sådan relation är dyadisk, explicit empatisk, bekräftande, affektreglerande, ömsesidigt angenäm och känslomässigt engagerad.

Vad är ”transformance”?
Transformance är AEDP:s term för den övergripande motiverande kraften (inom varje människa) som strävar mot maximalt helande, vitalitet, autenticitet och genuint relaterande.

AEDP helar den outhärdliga inre ensamheten
Dyadisk affektreglering är nyckeln till att komma över den outhärdliga inre ensamheten. Den terapeutiska relationen erbjuder en trygg bas där rädsla, skam och ångest kan delas och därmed regleras i dyaden. När det är tryggt i relationen kan också utforskande av djupa och smärtsamma emotionella erfarenheter äga rum.

A fundamental tenet of AEDP is
that the patient is never alone
with overwhelming emotional experiences.
—Diana Fosha

AEDP-terapi erbjuder möjligheter till en ny korrigerande känslomässig erfarenhet.  Denna upplevelsebaserade terapimodell ger patienten möjligheten till en ny kroppsbaserad erfarenhet genom att man steg för steg följer växlingar i patientens, terapeutens och dyadens emotionella upplevelse.

Upplevelsen av förändring till det bättre känns bra
Positiva, intonade dyadiska interaktioner har visat sig vara beståndsdelarna i en sund, trygg anknytning och korrelerar med neurokemiska miljöer som främjar optimal utveckling av hjärnan.
Positiva, d v s livsbefrämjande, s k core affects och samspel är både delar av det som helar och är samtidigt inbyggda markörer för helande.
AEDP-terapin förs framåt av dessa steg-för-steg-signaler och markörer och målet är att underlätta deras förekomst.

Metaprocessande är centralt för AEDP
Att fokusera på erfarenheten av förändring är förändrande i sig. Att bekräfta och utforska dessa förändringar tillsammans utlöser en kaskad av nya förändringar (transformations) med karakteristiska affektiva markörer som utan undantag är positiva till sin natur.

AEDP: En framväxande modell i en pågående dialog
AEDP har ett integrativt ramverk, delar många basantaganden med och resonerar med angränsande vetenskapsgrenar och många olika författares verk. Här är några av de inriktningar som AEDP

för en dialog med:
-Emotionsteori
– Affektiv neurovetenskap
– Anknytningsteori
– Utvecklingsstudier av dyadisk interaktion
– Traumateori
– Kroppsorienterade teorier
– Andra erfarenhets- upplevelsebaserade teorier
-Andra affektfokuserade och anknytningsbaserade teorier
– Existentiella integrativa terapier
-Relationella och utvecklingsbaserade analytiska traditioner, särskilt de med antingen trauma- och/eller förändringsfokus
– Dynamiska korttidsterapier
-Transformationsstudier, brett definierade för att inkludera olika visdomstraditioner från öst och väst.

Vill du läsa mer? Gå till vår artikelavdelning